REGULAMIN REZERWACJI I NAJMU DOMKÓW „ToNieGóry”

 • Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Domków. Osoby przebywające na terenie Domków zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a nadto przepisów dotyczących bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zasad dobrego sąsiedztwa oraz zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób. 
 2. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu stanowić może podstawę do odmowy zawarcia lub rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy najmu domku letniskowego, bez uprawnienia do zwrotu uiszczonych za pobyt kwot. 

 

 • Rezerwacja i płatności

 

 

    1. Zakwaterowanie Gości odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i podpisania umowy najmu / wypełnienia karty meldunkowej.  
    2. Rezerwacji dokonuje się poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.toniegory.pl ,telefonicznie pod numerem: +48 504 719 573 lub mailowo pod adresem: kontakt@toniegory.pl
    3. Kwota opłaty rezerwacyjnej wynosi 30% ceny pobytu. 
    4. Uzgodnioną kwotę opłaty rezerwacyjnej należy potwierdzić wpłacając ją na rachunek bankowy Właściciela: 94 1020 1912 0000 9802 0174 9530 w terminie 2 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Właściciela dostępności terminu i miejsca. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby rezerwującej oraz uzgodniony termin pobytu.
    5. Pozostałą kwotę za pobyt Gość wpłaca przelewem na rachunek bankowy Właściciela nie później niż 2 dni przed przyjazdem ( w dniu przyjazdu kwota musi być zaksięgowana na rachunku Właściciela). 
    6. Do ceny najmu doliczana jest opłata klimatyczna zgodna ze stawką Gminy Choczewo.
    7. W dniu przyjazdu od Gościa pobierana jest kaucja w wysokości 500 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu przez Właściciela wynajmowanego Domku. W razie stwierdzenia przez Właściciela zniszczeń, uszkodzeń Domku lub terenu przyległego, lub gdy istnieje konieczność przywrócenia Domku do stanu sprzed najmu, kaucja zaliczona zostanie na poczet kosztów, które ponosił będzie Właściciel w celu usunięcia wskazanych powyżej wad. Zatrzymanie kaucji przez Właściciela nie wyłącza jego uprawnienia do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kaucji. 
    8. Gość ma możliwość rezygnacji z pobytu nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – w tym przypadku Właściciel zwraca Gościowi całość uiszczonych przez niego kosztów pobytu. W przypadku rezygnacji z pobytu w okresie krótszym niż 30 dni, uiszczona opłata rezerwacyjna nie jest zwracana. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Gościa, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana. 
    9. Zmiana terminu rezerwacji przez Gościa możliwa jest tylko po uzgodnieniu z Właścicielem, przy uwzględnieniu wolnych miejsc. 
    10. W przypadku braku możliwości dotarcia Gościa na umówioną wcześniej godzinę, Gość zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego powiadomienia o tym Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Brak kontaktu telefonicznego oraz nie usprawiedliwione nie stawienie się do godz. 18.00 powoduje anulowanie rezerwacji bez zwrotu opłaty rezerwacyjnej i może wiązać się  z koniecznością uregulowania całkowitej opłaty za pobyt. 
    11. Pobyt zwierząt w Domkach możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Właściciela. Opłata za pobyt zwierzęcia jest uiszczana jednorazowo w dniu rozpoczęcia pobytu i wynosi 20 PLN za dobę.  Właściciel zobowiązany jest sprawować pieczę nad zwierzęciem, tak, aby nie zakłócać wypoczynku i nie stwarzać zagrożenia dla innych Gości. Zwierzę powinno posiadać aktualną książeczkę zdrowia. Za wszelkie zniszczenia Domków oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta osobom trzecim odpowiada właściciel zwierzęcia. Właściciel nie wyraża zgody na przebywanie zwierzęcia na łóżkach/materacach stanowiących wyposażenie domku. W innym przypadku właściciel zwierzęcia zostanie obciążony kosztami czyszczenia łóżka / materaca czy zniszczonej pościeli. 
 1. Zakwaterowanie i zasady pobytu
 1. Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa trwająca od godziny 16:00 w dniu przyjazdu, do godziny 10.00 w dniu wyjazdu oraz cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00. Osoby nie będące bezpośrednimi gośćmi Domków zobowiązane są do opuszczenia obiektu do czasu rozpoczęcia ciszy nocnej. 
 2. Zakwaterowanie i wykwaterowanie w Domku następuje w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej. 
 3. Przedłużenie pobytu Gość może zgłosić telefonicznie, mailowo lub osobiście. 
 4. Gość nie może użyczać albo oddawać Domku w podnajem osobom trzecim. 
 5. Domki wynajmowane są w sezonie wysokim ( to jest od początku lipca do końca sierpnia), od soboty do soboty.
 6. Cena za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia, dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu wolnego. 
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Gości osobom trzecim, jak również za kradzież bagaży w czasie pobytu.  Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe z ich winy oraz winy osób ich odwiedzających. 
 1. Użytkowanie domków
 1. Do każdego Domku wydawany jest jeden klucz. W przypadku zgubienia klucza do Domku Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
 2. Każdy Domek jest przystosowany dla nie więcej niż 4 osób. Po wcześniejszym ustaleniu z Właścicielem, istnieje możliwość dostawki za dodatkową dopłatą.                W przypadku przekroczenia ilości osób, Właściciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu opłaty za pobyt.
 3. W Domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb. Wszelkie próby palenia tytoniu lub smażenia będą skutkować zatrzymaniem kaucji celem neutralizacji nieprzyjemnych zapachów. 
 4. Wszelkie usterki i awarie powinny być niezwłocznie zgłaszane Właścicielowi. 
 5. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia pozostają pod stałym nadzorem swoich prawnych opiekunów.
 6. Gość przebywający na terenie Domków winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się: 
  1. używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem Domków i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych (za wyjątkiem ładowarek, zasilaczy RTV i komputerowych)
  2. wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu,
  3. rozpalania ogniska, grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym,  w szczególności na tarasach i w odległości mniejszej niż 2 metry od ścian domku
  4. używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną (np. wiatrówka) 
  5. używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej.
 7. Każdy Domek posiada gaśnicę proszkową, koc gaśniczy szklany, czujnik dymu                 i czadu.
 8. Kominka grzewczego należy używać zgodnie z załączoną procedurą. Nie wolno stawiać przedmiotów na gorącym piecyku. W kominku palić można tylko dostarczonym drewnem i podpałką. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu powstałe w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z piecykiem.
 9. Gość nie może bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku.                O konieczności dokonania napraw lub nakładów Gość zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela. 
 10. Gość zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Domku, a także do zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych sprzętów kuchennych, posprzątanie zajmowanego Domku łącznie z tarasem                  i terenem przyległym. Nie zastosowanie się do powyższego skutkować może zatrzymaniem kaucji na poczet końcowego sprzątania Domku. Prosimy o segregację śmieci.
 11. Goście mają możliwość pozostawienia samochodów na parkingu przy posesji. Teren na którym pozostawione są samochody nie jest strzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub kradzież samochodów. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie parkingów. 
 12. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. 
 13. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej, obowiązującej od godziny 22:00 do 7:00, Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionego wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy. 
 14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców, spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu. 
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Kowalczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ToNieGóry Anna Kowalczyk z siedzibą przy ulicy Kazimierskiej 20D, 84-230 Rumia NIP 5971270992 Kontakt z Administratorem możliwy jest pod  adresem mailowym: kontakt@toniegory.pl 
 2. Administrator  przetwarza Państwa dane osobowe jedynie w niezbędnym zakresie, to jest imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub siedziby, PESEL, numer telefonu, adres mailowy, NIP. 
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy najmu lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f) RODO1
 2. obsługi zgłoszeń i zapytań, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski (e-mail, telefon, poczta tradycyjna),
 3. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia informacji na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 4. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 5. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym prowadzenia ksiąg  rachunkowych  i podatkowych na podstawie artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 7. marketingu bezpośredniego, w tym prezentowania drogą elektroniczną telefoniczną lub pocztową oferty handlowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 8. oferowania swoich produktów i usług na podstawie Państwa zgody  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania pobytu lub czas niezbędny do realizacji obsługi i procesów z nią związanych, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. 
 2. Informujemy, iż macie Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, żądania zaprzestania przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej występowania danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych  w takim zbiorze, stanu od kiedy przetwarza się dane, ewentualnym źródle pozyskania danych, udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym,                 w szczególności kancelariom prawnym, administratorom nieruchomości, księgowym – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 4. Administrator dokłada starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanuje Państwa prywatność. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne  i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Poziom ochrony danych osobowych poza         Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.
 5. Informujemy, iż podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania lub siedziby oraz PESEL jest jednak warunkiem świadczenia na Państwa rzecz usług najmu, natomiast podanie numeru NIP jest niezbędne do wystawienia Państwu faktury.  Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 2, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie tylko niektórych danych osobowych lub chcecie tę zgodę cofnąć, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@toniegory.pl

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1).

ZAREZERWUJ SWÓJ POBYT!
Logo_TNG_male

Kalinowa, 84-210 Kopalino

Nr Konta: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

E-mail: kontakt@toniegory.pl

Regulamin

Numer telefonu:

+48 504719573

2019 ToNieGóry. All Rights Reserved.